Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Raambekleding Nederland BV, zijn deze voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
1.1 Door het plaatsen van een bestelling via Raambekleding Nederland of gelieerde websites worden automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing.
Raambekleding Nederland BV wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtnemer. Klant en/of wederpartij wordt hierna steeds aangeduid als opdrachtgever. Rolgordijnstore.nl is een handelsnaam van Raambekleding Nederland.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Opdrachtnemer behoudt zich uit het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
2.3 Alle door opdrachtnemer verstrekte informatie, met name die op de websites van Raambekleding Nederland is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheid van deze informatie, onjuiste interpretatie van deze informatie dan wel onjuist gebruik van deze informatie.
2.4 Geldende kortingsacties zullen niet met terugwerkende kracht verrekend worden.
2.5 Per order kan slechts één kortingscode of actiecode worden toegepast.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief btw.
3.2 Indien betaling door omstandigheden anders plaatsvindt dan vermeld in 3.3 dient betaling zonder enige sommatie en/of aanmaning binnen 14 werkdagen na factuurdatum plaats te vinden door overschrijving op de bankrekening van opdrachtnemer.
3.3 Betaling dient te geschieden via iDEAL, bankoverschrijving, PayPal, creditcard of mistercash.
3.4 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is opdrachtnemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Opdrachtnemer is gerechtigd afwijkende voorwaarden aan de uitvoering van bestellingen te verbinden, waaronder het vragen van gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering

4.1 De levertijden bedragen maximaal 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding van de levertijd dient opdrachtnemer je tijdig op de hoogte te stellen zodat je de overeenkomst kunt ontbinden of een nieuwe levertermijn kunt afspreken. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen terug gestort te worden.
4.2 De levertijd gaat in na ontvangst van je betaling.
4.3 Indien bezorging door opdrachtnemer is overeengekomen, wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, het correspondentieadres geacht gelijk te zijn aan het bezorgadres. Indien opdrachtgever schriftelijk geen melding heeft gemaakt van een afwijkend bezorgadres, zullen alle kosten voor het opnieuw bezorgen, welke tenminste vijfenzeventig euro bedragen, in rekening worden gebracht.
4.4 De producten kunnen waar nodig in meerdere deelleveringen aangeleverd worden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de producten totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan. Het risico voor geleverde goederen gaat bij aflevering over op opdrachtgever.
5.2 Meetgegevens blijven ten alle tijden eigendom van Raambekleding Nederland BV en zullen niet vrijgegeven worden als er geen bestelling wordt geplaatst.

Artikel 6. Reclame

6.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtgever terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen de wettelijke meldingstermijn van 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
6.2 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
6.3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
6.4 Indien de reclamatie naar het oordeel van opdrachtnemer c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal opdrachtnemer de goederen in de juiste staat herstellen, een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen of de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
7.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
7.4 De Koper is verplicht het product aan opdrachtnemer te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht opdrachtnemer zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.5 Indien opdrachtnemer, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van opdrachtnemer of de fabrikant zijn verricht;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
7.8 De Koper is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen opdrachtnemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
7.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
7.10. Arbeidsloon/reiskosten vallen niet binnen de garantie.
7.11. Kosten voor bereikbaar maken van het product, hieronder wordt verstaan hoog- schaarwerker of ander klimmateriaal / steiger, tevens de tijd die nodig is met het openhalen van kasten, koven en/ of andere obstakels, valt niet binnen de garantie.
7.12 Je hebt 2 jaar fabrieksgarantie op rolluiken, screens en shutters. Op rolluik/screen motoren en besturingen geldt deze garantie enkel mits er geen storing is ontstaan door onjuist gebruik, overspanning/bliksem en/of wijziging in aansluiting.
7.13 Voor overige originele merkproducten van Label65® geldt een garantie termijn van 4 jaar tenzij anders aangegeven.
7.14 Voor originele merkproducten van vtwonen® geldt een garantie termijn van 2 jaar tenzij anders aangegeven.
7.15 Voor originele merkproducten van Luxaflex® geldt een garantie termijn van 5 jaar; dit bestaat uit 2 jaar volledige garantie en 3 jaar beperkte garantie. De beperkte garantie houdt in dat bij reparatie en vervanging van onderdelen de reparatie-, transport- en/of adviseurskosten in rekening kunnen worden gebracht. De leverancier (Luxaflex) bepaalt wanneer welke kosten in rekening worden gebracht. Wanneer het product niet volgens de geldende Childsafety regels gemonteerd is kan de service-adviseur van Luxaflex Nederland bij eventuele garantieproblemen niet ter plaatse langskomen. Blijkt ter plaatse pas dat de producten niet volgens de Childsafety regels gemonteerd zijn dan zal hier een tarief van € 25,00 excl. btw, per kwartier voor in rekening worden gebracht.
7.16 Kiest u ervoor de producten zelf te monteren en blijkt dat het product niet werkt of u deze niet juist gemonteerd krijgt dan worden er bij inschakelen van een adviseur vanuit Raambekleding Nederland voorrijkosten gerekend. Hiervoor hanteren wij een vast tarief van € 75,00 per uur incl. btw.
7.17 Is er bij u gemonteerd door een van onze adviseurs, dan heeft u 1 jaar garantie op de montagewerkzaamheden zelf (boor-schroef- ophang werkzaamheden). Werkt het product echter binnen deze termijn niet correct, is deze beschadigd of wil je op enige andere manier aanspraak maken op de garantie, dan dient het product goed ingepakt en in een kartonnen doos (m.u.v. gordijnen), retour gestuurd te worden of gebracht te worden in onze showroom in Rijswijk. Voor het demonteren of ter plaatse oplossen wordt geen gratis service-adviseur ingeschakeld.
Bij inschakelen van een service adviseur wordt een vast tarief gerekend: Voorrijkosten + Uur Service ter plaatse: Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant: € 75,00. Noord-Holland, Zeeland, Gelderland, Flevoland: € 95,00. Voor overige provincies geldt dat de kosten van een service-adviseur op aanvraag zijn. Mocht de service afspraak langer duren dan een uur, dan zal er hierna een uurtarief gelden van € 50,00, Welke achteraf gefactureerd worden.
7.18 Raambekleding Nederland BV produceert al haar raamdecoratie volgens geldende Childsafety regelgeving. De producten worden geleverd incl. ketting/koordhouders en/of break-away componenten.
7.19 Klant is zelf verantwoordelijk voor het kindveilig bestellen en monteren van de raambekleding.
7.20 Raambekleding Nederland BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien geen rekening gehouden is met de kindveiligheidseisen, noch kan Raambekleding Nederland BV verantwoordelijk worden gesteld voor alle gevolgen van dien.

Artikel 8. Recht van retour

8.1 De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour: Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die: -tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper; -duidelijk persoonlijk van aard zijn -waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft: -door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; -snel kunnen bederven of verouderen; -van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken; -voor losse kranten en tijdschriften -Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door leveranciers en/of onderaannemers, weersinvloeden, brand, verlies of diefstal. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft opdrachtnemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat opdrachtnemer is gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Uitvoering

10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
10.2 Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Online afbeeldingen

12.1. Raambekleding Nederland.NL is niet aansprakelijk voor afwijkende kleurafbeeldingen ten opzichte van het werkelijk te ontvangen product.
12.2. Raambekleding Nederland.NL biedt klanten de mogelijkheid gratis kleurstalen te bestellen aan om kleurechtheid en stof in daglicht te beoordelen. Wanneer klant afziet van het bestellen van kleurstalen kan geen sprake zijn van reclamatie op basis van kleurafwijking, product structuur dan wel andere afwijkingen hieraan.

Kortingsacties kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden.